Uw advertentie hier
 

Hoe gaat Publishare om met de Wwft-verplichting?

Publishare is zich bewust van de Wwft-verplichting van de specialisten die zich op haar website(s) profileren. In de zin van de Wwft ontstaat echter alleen een zakelijke relatie tussen de betreffende specialist en de cliënt, waar Publishare als facilitator dus verder buiten staat. Publishare tracht nakoming aan de Wwft-verplichting voor de specialisten te vergemakkelijken door met goedkeuring van de (potentiële) cliënt bepaalde bedrijfsgegevens aan de financieel specialist door te geven. Publishare kan echter niet instaan voor de juistheid van deze bedrijfsgegevens. Hierna volgen enige handvatten om naleving van de Wwft te kunnen waarborgen.

Algemeen

In overeenstemming met de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Nederlandse financiële instellingen verplicht de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren (artikel 3, lid 2a Wwft).

Waarop is de Wwft niet van toepassing?

De Wwft is niet van toepassing op belastingadviseurs, advocaten, notarissen en andere juridische beroepen, voor zover zij werkzaamheden voor een cliënt verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1a, lid 5 Wwft).

Een verkennend gesprek valt niet onder de reikwijdte van de WWFT zolang de cliënt nog niet als zodanig is geaccepteerd, dat wil zeggen dat er nog geen zakelijke relatie of een eerste opdrachtacceptatie is. Van een zakelijke relatie is pas sprake als op het tijdstip dat het contact wordt gelegd wordt aangenomen dat deze enige tijd zal duren (artikel 1, lid 1 Wwft). Volgens het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dient er dan een duurzame vorm van dienstverlening te gaan plaatsvinden.

Identificatie en verificatie van de cliënt

Als hoofdregel geldt dat het identificeren en verifiëren van de identiteit van de cliënt plaatsvindt voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (artikel 4, lid 1 Wwft). Identificeren wil zeggen dat de identiteitsgegevens van de cliënt bekend worden. Het gaat dan met name om naam en adresgegevens, bij natuurlijke personen de geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum, bij rechtspersonen rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, plaats van vestiging en (indien gevestigd in Nederland) het registratienummer bij de Kamer van Koophandel. Identificatie van de cliënt is een onderdeel van het verplichte cliëntenonderzoek. Voor een volledige opsomming van de identiteitsgegevens wordt verwezen naar art. 33 Wwft. Het begrip verifiëren betekent het vaststellen aan de hand van (min of meer) objectieve bronnen dat deze cliëntgegevens juist zijn (zie ook art. 11 Wwft). Dit kan plaatsvinden aan de hand van bijvoorbeeld een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en voor de rechtspersoon een uittreksel uit het handelsregister (zie verder art. 4 Uitvoeringsregeling Wwft).

Verificatie identiteit na eerste contact

Conform art. 4 lid 2 Wwft is het toegestaan de identiteit van de cliënt te verifiëren tijdens het aangaan van de zakelijke relatie, indien dit noodzakelijk is om de dienstverlening niet te verstoren en indien er weinig risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat. De identiteit wordt dan zo spoedig mogelijk na het eerste contact met de cliënt geverifieerd.

Verificatie identiteit zonder fysieke aanwezigheid

Het bepaalde in artikel 8, tweede lid, Wwft (oud) dat een instelling verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen moest nemen wanneer een cliënt niet fysiek aanwezig is voor verificatie van diens identiteit, is vervallen. Wel worden in bijlage III bij de vierde anti-witwasrichtlijn ‘zakelijke relaties op afstand of transacties op afstand, zonder sommige garanties, zoals elektronische handtekeningen’ als hoger risico aangeduid. Een instelling houdt in haar risicobeoordeling in ieder geval rekening houden met deze risicofactor

Meer informatie over de WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) voor belastingadviseurs en accountants, 8 december 2020

Meer informatie over naleving WWFT

Bureau Financieel Toezicht (BFT)
Financial Intelligence Unit Nederland

bronvermelding: bron fiscaalconsult.nl - auteur: (onderstaand)
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Populair
Laatste nieuws
09
apr
Het vijfde sanctiepakket tegen Rusland, en deels ook strafmaatregelen tegen Belarus, is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bron: nu.nl
lees meer over
02
mrt
De adviesprijs voor een liter benzine stijgt weer met 2 cent naar een nieuwe recordprijs. Ook diesel en lpg lopen hard in prijs op.
lees meer over
01
jun
BTW-ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen de prestatie annuleren. meer
lees meer over
02
jun
Zorg bij verlies dat de aangifte inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt ingediend om sneller IB-teruggaves over de jaren 2017 t/m 2019 ontvangen. meer
lees meer over
12
jun
Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft de vrijheid om zelf de hoogte van zijn of haar salaris te bepalen. meer
lees meer over

Ook bijdragen als specialist?

U bent Financieel specialist en wilt ook bijdragen aan publishare? Hier leest u hoe wij werken. Neem contact op: mail ons voor meer informatie.
 
 
 
 
Fiscaal
Juridisch
Personeel
Techniek
 
© 2022 - Publishare - alle rechten en copyright bij de resp. auteursrechthebbenden.